نقش کارکنان غرفه ها

نقش کارکنان غرفه های نمایشگاه در موفقیت شرکت ها

/%D9%86%D9%82%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%D9%8A%D8%AA-%D8%BA%D8%B1%D9%81%D9%87-%D9%87%D8%A7/

امروزه نمایشگاه های داخلی یا خارجی زیادی برگذار می شود که شرکت ها با حضور در آنها تبلیغات زیادی می کنند. یکی از عواملی که در موفقیت شرکت ها در نمایشگاه ها تاثیر دارد، نقش کارکانانی است که در غرفه وجود دارند. در ادامه درباره ی نقش های کارکنان در غرفه ها بیشتر توضیح می دهیم. (شما می توانید...