فضای غرفه نمایشگاهی

فضای غرفه نمایشگاهی باید به چه اندازه باشد؟

/%D9%81%D8%B6%D8%A7%D9%8A-%D8%BA%D8%B1%D9%81%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF/

شاید پیش خودتان فکرکنید برای اینکه یک طراحی زیبا برای غرفه داشته باشید و بتوانید بهترین وسایل اجاره تجهیزات نمایشگاهی را بگیرید باید غرفه بزرگی داشته باشید اما لزوما نباید این چنین باشد. اندازه ی غرفه شما به چند وابسته است که عبارت اند از: هدف اولین مورد هدف شما از برپایی غرفه است. هر غرفه...