طراحی و چیدمان غرفه نمایشگاهی

طراحی و چیدمان غرفه نمایشگاهی باید به چه صورتی باشد؟

/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%8A-%D9%88-%DA%86%D9%8A%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B1%D9%81%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF/

یکی از بزرگترین دغدغه هایی که کسانی که می خواهند در نمایشگاه شرکت کنند و از اجاره تجهیزات نمایشگاهی استفاده کنند دارند این موضوع است که غرفه ای که در نمایشگاه برپا می کنند بین همه ی غرفه ها خاص باشد و مثل یک الماس بدرخشد چون در این صورت بازدیدکننده های زیادی به دیدن غرفه می آیند و از آن...