تجهیزات نمایشگاهی را بخریم یا اجاره کنیم

تجهیزات نمایشگاهی را بخریم یا اجاره کنیم؟

/%D8%AA%D8%AC%D9%87%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%8A-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D9%86%D9%8A%D9%85/

در عصر نوین در جهان به صنعت نمایشگاهی اهمیت زیادی می دهند. زیرا بسیار تاثیر گذار است و همچنین افرادی که در رأس این صنعت قرار دارند جریان اقتصادی این صنعت را برعهده گرفته اند. قبل از شروع نمایشگاه مهمترین مشکل غرفه‌سازی از بین بردن فضای خالی غرفه ای که در اختیار دارید است ، به همین خاطر...