اقدامات برگزاری نمایشگاه

قبل و حین و بعد از نمایشگاه چه اقداماتی باید انجام دهید؟

/%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88-%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%86%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%87%D9%8A%D8%AF/

وقتی شما به عنوان کسی که دارای شرکت یا ارگانی است، می خواهید در نمایشگاه شرکت کنید بایستی یک برنامه ریزی دقیق داشته باشید. داشتن یک برنامه ریزی خوب به شما کمک می کند که به نتیجه بهتری از شرکت در نمایشگاه برسید. برنامه ریزی مفید و خوب به شما کمک می کند تا بدانید که قرار است در قبل و حین و...