افتخارات

اجرای کف سازی وپارکت هم زمان 24 غرفه متراژ 1750 متر در نمایشگاه ریلی و.....
تجهیز کردن هم زمان 41 غرفه در نمایشگاه نفت و......
تجهیز کردن یک سالن که شامل 30 غرفه در هتل المپیک